Kvalitet

Genom ständig förbättring och närhet till kunden ska vi snabbt anpassa oss till kundens behov, och utföra arbetet på ett sådant sätt att det i sig innebär en rekommendation för framtida uppdrag.

tranga-arbeten

Kommentarer

Ständig förbättring förutsätter att såväl ledning som medarbetare är starkt engagerade i företagets utveckling.

Ledningens ansvar är att sätta mål för verksamheten och skapa förutsättningar för fortsatt utveckling tillsammans med kunder och samarbetspartners.

Förutsättningar och omvärldens krav

Synen på vad som är god kvalitet förändras i takt med att förutsättningarna från kunder, uppdragsgivare och leverantörer förändras. Våra resurser skall användas på ett sådant sätt att vi tillför kunder och uppdragsgivare största möjliga värde.

Viktiga grunder för vårt kvalitetsarbete

  • Vi arbetar för hög kvalitet i total mening.
  • Våra tjänster och produkter ska vara anpassade efter kunder och uppdragsgivares behov och önskemål. Med hänsyn taget till miljö och arbetsmiljö
  • Kvalitetsarbetet är integrerat i den dagliga verksamheten genom kontrollprogram.
  • Vi arbetar systematiskt, kontinuerligt och långsiktigt för att förbättra verksamheten.

 

Målsättningar med vårt kvalitetsarbete

  • Kunden får en korrekt och tillförlitligt utförd produkt, som minst motsvarar ställda krav inom varje enskild entreprenad i enlighet med beställningar.
  • Alla medarbetare är väl insatta, känner sig delaktiga och har tillräckliga förutsättningar för att kunna nå kvalitetsmålen.
  • Chefer och kvalitetsansvariga har ett särskilt ansvar för att stödja och utveckla kvalitetsarbetet.
  • Vi utvärderar ständigt verksamheten, detta sker genom dagliga kontakter med kunder och samarbetspartners.
  • Vi mäter, värderar och reflekterar för att åstadkomma förbättringar.
  • Kontinuerligt tillgodoser vi verksamhetens behov av rätt och tillräcklig kompetens hos våra medarbetare.